[1]
سیدقاسمل. 2014. نقد نسخ تاریخ بیهقی با تکیه بر آرایش واژگانی و اقتضای حال. 46, 4 (آوریل 2014), 135-148. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v46i4.24194.