[1]
قائمیف. 2014. از رپیهوین تا سیاوش (تحلیل اسطوره شناختی ساختار آیینی داستان سیاوش بر مبنای الگوی هبوط ایزد رپیهوین و آیین‌های سالانة مرگ و تولد دوباره در فرهنگ ایران). جستارهای نوین ادبی. 46, 4 (آوریل 2014), 61-86. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v46i4.25298.