[1]
آذراندازع. و باقریم. 2015. شیوه های سخنوری در گاهان. جستارهای نوین ادبی. 47, 4 (می 2015), 1-20. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v47i4.30107.