[1]
گلی زادهپ. و یاریع. 2010. بررسی قابلیّتهای نمایشی داستان حسنک وزیر در تاریخ بیهقی. جستارهای نوین ادبی. 42, 3 (دسامبر 2010), 69-86. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v42i3.4198.