[1]
فرضیس. و زرقانیس.م. 2010. تحلیل انقلاب روحی سنایی بر اساس نظریّة ژک لکان. جستارهای نوین ادبی. 42, 3 (دسامبر 2010), 87-109. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v42i3.4200.