[1]
غفوریر. 2016. بررسی صفات و خویشکاری‌های دیوان در مجموعه روایات فردوسی‌نامه. جستارهای نوین ادبی. 48, 4 (اکتبر 2016), 47-64. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v48i3.42042.