[1]
ناصحم.ا. 2010. بررسی رویکردهای زبانی در پژوهشهای رشتة زبان و ادبیّات فارسی. جستارهای نوین ادبی. 42, 3 (دسامبر 2010), 147-163. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v42i3.4206.