[1]
باقری خلیلی ب.خ. 2010. بررسی ابعاد دینداری حافظ‌‌شیرازی‌ براساس الگوی گلاک‌ و استارک مبنی بر دین‌، پدیده‌ای چندبُعدی. جستارهای نوین ادبی. 42, 4 (دسامبر 2010), 27-52. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v42i4.4221.