[1]
فاطمیس.ح. و درپرم. 2010. بررسی سازوکار شخصیّت ها در خسرو و شیرین نظامی. جستارهای نوین ادبی. 42, 4 (دسامبر 2010), 53-77. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v42i4.4222.