[1]
جعفری ج. 2010. بررسی بن‏مایۀ داستانیِ «سرکشی و تباهی» در شاهنامۀ فردوسی. جستارهای نوین ادبی. 42, 4 (دسامبر 2010), 105-125. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v42i4.4225.