[1]
مولایی م. 2010. معنی نام فریدون و ارتباط آن با سه نیروی او در سنّت‌های اساطیری و حماسی ایران. جستارهای نوین ادبی. 42, 4 (دسامبر 2010), 151-175. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v42i4.4228.