[1]
عدنانیع. 2010. دورة گشتاسپی در حماسه، گذار خود کامگی از اسطوره به تاریخ. جستارهای نوین ادبی. 42, 4 (دسامبر 2010), 177-190. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v42i4.4229.