[1]
عمارتی مقدمد. 2015. حماسه های ترکی ـ مغولی: شکل گیری و بسط گونه شناختی. جستارهای نوین ادبی. 47, 3 (مارس 2015), 157-181. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v47i3.45359.