[1]
زمانیف., حسن زاده میرعلیع. و اکبری بیرقح. 2017. تحلیل رمان فریدون سه پسر داشت بر اساس منطق گفتگویی باختین. جستارهای نوین ادبی. 49, 2 (فوریه 2017), 81-105. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v49i2.46140.