[1]
محمودی لاهیجانیس.ع., فشارکیم. و خراسانیم. 2017. فرمول‌های اسم-صفت هنری در شاهنامۀ فردوسی میراثی از سروده‌های شفاهی در خداینامۀ پهلوی. جستارهای نوین ادبی. 49, 2 (فوریه 2017), 21-51. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v49i2.47287.