[1]
رویانیو. و فرضی شوبم. 2015. بررسی تأثیرات شاهنامه بر حملۀ حیدری باذل مشهدی. جستارهای نوین ادبی. 48, 2 (آگوست 2015), 113-139. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v48i2.48725.