[1]
حسن آبادیم. 2016. در باب راهبر کینه دار رویکردی ترامتنی به سازه ای حماسی. جستارهای نوین ادبی. 48, 4 (اکتبر 2016), 65-88. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v48i3.50488.