[1]
سلمانیم. و مجلی زادها. 2016. معرّفی شکارنامة ایلخانی. جستارهای نوین ادبی. 48, 4 (نوامبر 2016), 125-141. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v48i3.54696.