[1]
وافی ثانیم., یاحقیم.ج. و شریف افخ. 2017. تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی. جستارهای نوین ادبی. 49, 1 (فوریه 2017), 79-106. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v49i1.54912.