[1]
نقشبندیس.ا., کزازیم.ج.ا. و داوود آبادی فراهانیم.ع. 2017. چهره‌شناسی رستم یک دست و هم‌گرایی و ستیزه‌گری او با رستم زال در شاهنامۀ کردی (گورانی). جستارهای نوین ادبی. 49, 2 (فوریه 2017), 53-79. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v49i2.56582.