[1]
رادمردم., کزازیم.ج.ا. و داودآبادی فراهانیم. 2017. تحلیلی بر رجزخوانی در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی الماس خان کندوله ای. جستارهای نوین ادبی. 49, 3 (فوریه 2017), 73-101. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v49i3.56673.