[1]
آیدنلوس. 2017. درختی که تلخ آمد او را سرشت. (دربارۀ سه بیتِ  مشهورِ منسوب به فردوسی و سابقه و سیرِ تقلید از آن ها در شعر فارسی). جستارهای نوین ادبی. 49, 2 (فوریه 2017), 107-129. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v49i2.56912.