[1]
نجفیآ., پهلوان نژادم. و شریفیش. 2017. رویکردی نوین در روایت شناسی شناختی بر اساس فضاهای ذهنی روایی و الگوی ان ام اس بی. جستارهای نوین ادبی. 49, 1 (فوریه 2017), 21-46. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v49i1.57518.