[1]
رحمان زادهس. و مدرّسیف. 2017. اسطورة آفرینش در آیین ایزدی. جستارهای نوین ادبی. 49, 2 (فوریه 2017), 1-20. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v49i2.58640.