[1]
استوار نامقیس.م., زرقانیس.م. و قربان صباغم. 2017. تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام. جستارهای نوین ادبی. 49, 1 (فوریه 2017), 47-77. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v49i1.59697.