[1]
دهرامیم. 2017. منظومه‌های علمی و آموزشی در ادبیات فارسی و بررسی سیر و محتوای آن (تا قرن نهم). جستارهای نوین ادبی. 49, 4 (اکتبر 2017), 1-22. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v49i4.60740.