[1]
مجردم. 2017. تصحیح چند بیت کهن فارسی بر اساس دمیة القصر باخرزی. جستارهای نوین ادبی. 49, 3 (ژوئن 2017), 155-169. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v49i3.61346.