[1]
عبادی جمیلس., رضایی دشت ارژنهم. و قلعه خانیگ. 2017. بررسی اسطورۀ ضحاک بر اساس ساختار تقابل‌های دوگانۀ کلود لوی¬استروس. جستارهای نوین ادبی. 49, 4 (اکتبر 2017), 67-92. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v49i4.61660.