[1]
سعیدیم. 2018. تحلیل سیر تخیل نظامی در اسطورة بهرام گور (با توجه به نظریة ژیلبر دوران). جستارهای نوین ادبی. 50, 1 (دسامبر 2018), 105-129. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v50i1.62268.