[1]
باقریز., داودآبادیم.ع. و یعقوبیع.س. 2019. بررسی و تحلیل اختلال شخصیت «پارانوئیا» در رفتار «کیکاووس» در شاهنامه. جستارهای نوین ادبی. 50, 4 (فوریه 2019), 26-1. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v50i4.62410.