[1]
غلامپور آهنگر کلاییل., طاووسیم. و اوجاق علیزادهش. 2017. تحلیل کهن الگوی «خویشتن» در منطق الطیر عطار. جستارهای نوین ادبی. 49, 3 (آگوست 2017), 45-71. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v49i3.62514.