[1]
بیگ‌زادهخ. و زندی طلبا. 2018. تحلیل سفر روحانی ویراف در ارداویراف‌نامه بر اساس الگوی کمبل. جستارهای نوین ادبی. 50, 1 (دسامبر 2018), 55-76. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v50i1.63228.