[1]
عظیمی یانچشمها. و میرباقری فردع.ا. 2018. بینامتنیت به مثابۀ روش و بینش تاریخ ادبیات نگاری نوین. جستارهای نوین ادبی. 50, 1 (آوریل 2018), 1-22. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v50i1.63583.