[1]
سزاوارع., پورخالقی چترودیم.د., جلالیم. و استاجیا. 2019. شيوة طنزپردازي فرهاد حسن زاده بر مبناي نظرية ايوان فوناژي. جستارهای نوین ادبی. 50, 4 (فوریه 2019), 134-113. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v0i0.64356.