[1]
محمودی لاهیجانیس.ع. 2019. مقایسۀ نام و لقب پادشاهان ساسانی در شاهنامه و متون تاریخی دورۀ اسلامی از سدۀ سوم تا هفتم هجری قمری. جستارهای نوین ادبی. 50, 4 (فوریه 2019), 112-79. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v50i4.67788.