[1]
عزیزی فرا. 2019. جستاری در آنیمای دایه در داستان های عامیانۀ فارسی (با تأکید بر سمک‌عیّار، ابومسلمنامه و حسین‌کرد). جستارهای نوین ادبی. 51, 1 (آوریل 2019), 206-185. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v0i0.68695.