[1]
نیک فرم., بامشکیس. و مهدویم. 2018. اسکاز در داستان های ذهنِ حسین سناپور. جستارهای نوین ادبی. 50, 2 (دسامبر 2018), 75-98. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v50i2.68869.