[1]
جعفرپورم. 2019. وجوهی نویافته از مسیّب‌نامه در سنّت حماسه‌پردازی. جستارهای نوین ادبی. 50, 3 (فوریه 2019), 32-1. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v50i3.69377.