[1]
فولادیع. 2019. مسئله‌ای به نام شاطر عبّاس صبوحی. جستارهای نوین ادبی. 50, 3 (فوریه 2019), 50-33. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v50i3.70746.