[1]
اتونیب. 2019. «کک کوهزاد» و «شکاوند کوه» دو داستان از روایتی واحد. جستارهای نوین ادبی. 51, 1 (آوریل 2019), 184-167. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v0i0.73386.