[1]
کراسنوولسکاآ. 2019. افسون درخت میوه در اروپا و ایران. جستارهای نوین ادبی. 51, 1 (می 2019). DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v51i1.80500.