[1]
غفوریف. 2019. گزارش جَنگ 572م. در شاهنامه و ویژگی‌های منبع فردوسی. جستارهای نوین ادبی. 51, 1 (می 2019), 258-237. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v51i1.80502.