[1]
نحویا. 2019. دربارة دو واژة کمیاب شاهنامه (یادگار، سِند). جستارهای نوین ادبی. 51, 1 (می 2019), 270-259. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v51i1.80531.