[1]
شفیعی کدکنیم. 2019. عیّاری و شاطری، در سندی بسیار کُهَن. جستارهای نوین ادبی. 51, 1 (می 2019), 16-1. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v51i1.80533.