[1]
قائمیف. 2019. فرّخی یا مختاری؟. تکمله، توارد، اقتباس یا انتحال؟ (تحقیق پیرامون هویت سرایندة اصلی شهریارنامه و تعیین کیفیت ارتباط متن اول و دوم). جستارهای نوین ادبی. 51, 1 (ژوئن 2019), 236-207. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v51i1.80799.