[1]
فتوحی رود معجنیف.ر.م. و تائبیت. 2011. بررسی تطبیقی اشعار حافظ و إمِرسُن. جستارهای نوین ادبی. 43, 2 (می 2011), 45-72. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v43i2.8395.