[1]
قوام ق. و سنچولیس. 2011. مجاز مرسل وپیوند آن با ابهام در شعر نیما،اخوان،سپهری و فروغ فرّخزاد. جستارهای نوین ادبی. 43, 2 (می 2011), 111-128. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v43i2.8398.