[1]
کهدویی ک., صادقیان ص. و دهقاند. 2011. بررسی و تطبیق گزاره های چند معراج نامةکهن و مقایسة آنها با معراج نامة شفیعی کدکنی. جستارهای نوین ادبی. 43, 1 (می 2011), 51-79. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v43i1.8407.