[1]
مشتاق مهر م.م. و صادقی شهپر ص.ش. 2011. ویژگی های اقلیمی و روستایی در داستان نویسی خراسان. جستارهای نوین ادبی. 43, 1 (می 2011), 81-108. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v43i1.8408.