[1]
علیزاده بیرجندی ع.ب. و رجبلو ر. 2011. نقد و بررسی سفرنامه های ناصرالدّین شاه به فرنگ با رویکرد تحلیل گفتمان. جستارهای نوین ادبی. 43, 1 (می 2011), 109-134. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v43i1.8409.